Vision Mission

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Kâğıt-karton gıda ambalajı ürünleri üreten Trend Ambalaj olarak politikalarımız aşağıdaki gibidir.

Kalite ve Ürün Güvenliği Politikamız: Uygulamakta olduğumuz BRCGS PM ve ISO 9001:2015 standartları doğrultusunda,

 • Kalite felsefesiyle müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak taleplerini karşılayabilecek ürün ve hizmet sunmak.
 • Sektörde lider olabilmek için kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Sorumluluğumuz doğrultusunda, ürün bütünlüğüne, yasal şartlara, etik değerlere, insan haklarına, paydaşlarımıza ve tüm çevremize duyarlı bir şekilde faaliyetlerimizi gerçekleştirmek,
 • Ürün özgünlüğünü koruyarak kaliteyi en üst seviyeye çıkartmak,
 • Risk bazlı düşünceyi teşvik ederek tüm çalışmalarda proaktif bir yaklaşım sergilemek,
 • Sürdürülebilir bir kalite kültürünü oluşturarak, sürekli iyileştirme mantığı ile toplam kalite felsefesini tüm süreçlere yansıtmak,
 • Ürün güvenliği ve kalite kültürünün gelişimi için, çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini eğitimler ile ön planda tutmaktır.

FSC Politikamız: Uygulamakta olduğumuz FSC-COC sistemine göre;

 • Yasadışı ağaç kesimi, yasadışı ağaç veya orman ürünleri ticaretine,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kuralların ve insan haklarının ihlaline,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında çevre koruma değerlerinin tahribatına,
 • Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna,
 • Ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye,
 • ILO kurallarının ihlaline doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olmamaktır.

Çevre Politikamız: Uygulamakta olduğumuz çevre yönetim sistemine göre;

 • Ürünlerimizin çevresel boyutlarını belirliyor, çevresel etkilerini, türlerini ve zararlarını tespit ederek kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızı çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertaraf etmek,
 • İşletme içi ve dışı her türlü temizlik ihtiyacında gıdaya uygun ve gerekli yasal mevzuatlara göre onaylı malzemeler kullanmak,
 • Atıklarımızı kaynakta sınıflandırmayı, geri dönüşümü mümkün olanları çevre mevzuatına uygun şekilde lisanslı firmalara bedelsiz teslim etmek,
 • Çevre yönetim sistemimizin performansını sürekli iyileştirmek,
 • Tedarikçilerimizden başlayıp, müşterilerimize kadar uzanan zincirde birlikte çalıştığımız herkesle işbirliği yaparak, çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmaya katkıda bulunmayı taahhüt etmektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız: Trend Ambalaj tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı, geliştirmeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefler. Başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz ‘Sıfır İş Kazası’’ ve ‘’Sıfır Meslek Hastalığı’’dır. Bu bağlamda;

 • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunması için her seviyede anlaşabilir, izlenebilir ve sürekli geliştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamayı,
 • Bölüm yöneticilerinin liderliğinde, belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlemeyi,
 • Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Standart gereklilikleri çerçevesinde çalışanlara ve temsilcilerini danışarak katılımlarını sağlamayı taahhüt eder.

Sosyal Sorumluluk Politikamız:

 • Risk değerlendirme ile yapılan değerlendirmeler sonucu riskleri ortadan kaldırarak çalışan sağlığını ön planda tutmak,
 • Çalışanların; kalite, ürün güvenliği, İSG ve Çevre konularında kendilerini temsil etmelerini ve fikirlerinin değerlendirilmelerini sağlamak,
 • Tüm işlerde; kirliliğin önlenmesi, sürdürülebilir kaynak kullanımı ile çevrenin en üst düzeyde korunmasını sağlamak,
 • Tüm iş alanlarımızda insan haklarına saygılı, şeffaf, hesap verilebilir, tarafların çıkarlarına, hukuk kurallarına ve etik davranış kuralları ve etik ticaret kurallarına karşı sorumlulukların farkında olmak aşağıdaki konularda ulusal ve uluslararası beklentilere uygun hareket etmek,      
 • Çocuk İşçiliği Önleme ve Genç İşçiler İçin Koruyucu Önlemlerin Alınması,
 • Zorla veya Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi ve Güvencesiz Çalışmanın Önüne Geçilmesi,
 • Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması,
 • Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplu Pazarlık Hakkı,
 • Ayrımcılığın Olmaması,
 • Adil Ücretlendirme Uygulanması,
 • Makul Çalışma Saatlerinin Sağlanması,
 • Arazi Haklarının Korunması,
 • Çevrenin Korunması,
 • Etik Değerlere Göre Çalışılması,
 • Rüşvet ve Yolsuzluğun Önlenmesi,
 • Serbest ve Düzenli İstihdamın Sağlanması,
 • Tüm Çalışmalarda Yönetim Sistemine Uygun Hareket Edilmesi,

 

 • Adil Disiplin Uygulamaları ile Sert ve İnsanlık Dışı Muamelenin Önüne Geçilmesi

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Politikası 

Trend Ambalaj insan kaynakları politikası, adil, şeffaf ve söz hakkı tanıyan, çalışanların potansiyellerini ortaya koyma fırsatları bulduğu, her bir çalışanın değer yaratarak Trend Ambalaj’in geleceğine katkı sağladığı ve değer gördüğü, yüksek performanslı, gelişim odaklı, her alanda güçlü ve etkili bir liderlik sergileyen, tek Trend Ambalaj ruhunu yansıtan bir şirket kültürü ve bağlılığı yüksek, mutlu, verimli, başarılı ve sağlıklı bir işgücü oluşturmayı hedefler.

Bu hedef doğrultusunda en değerli yetenekleri cezbetmek, geliştirmek ve muhafaza etmek için 3 ana başlıkta global insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve birbiriyle entegre olmuş uygulamalar benimser ve geliştirir. Bu sayede tercih edilen işveren olma ve en iyi iş yeri olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemeyi amaçlar. Petkim’de insan kaynakları; tüm birimlerle stratejik iş ortağı yaklaşımıyla çalışan, şirket ve çalışan ihtiyaçlarını sürekli analiz eden, değer yaratan ve değişen şartlara hızla adaptasyon sağlayan bir yönetim anlayışını benimser.

Yetenek Kazanım Süreci 

Trend Ambalaj vizyon, misyon ve değerlerinden yola çıkarılarak, mevcut pozisyonlara en doğru ve yetkin adayların yerleştirilmesi için tüm işe alım araçları etkin şekilde kullanılmaktadır. İşe alım kaynaklarının başında Trend Ambalaj’ın kendi web sayfası içerisinde açık pozisyonları ilan eden ve iş başvurusu yapılabilen bir alan bulunmaktadır ve aynı zamanda kariyer.net, linkedin gibi alternatif işe alım kaynaklarından da yararlanılmaktadır.

İşe alım sürecimizde yetkinlik bazlı mülakatlar, potansiyel analizi, teknik mülakatlar, yetenek değerlendirmesi ve ayrıca bazı pozisyonlar için yabancı dil yeterliliği sorgulanmaktadır.

Yetenek Yönetimi Süreci 

Trend Ambalaj’da uygulanan performans yönetim sisteminde her sene başında kurumsal ve fonksiyonel başarı göstergeleri belirlenerek tüm şirketin aynı hedeflere koşabilmesi için hedefler, belirli bir model çerçevesinde yukarıdan aşağıya kırılmaktadır.

Hedefler gerçekleştirilirken sadece “ne” yapıldığına değil, “nasıl” yapıldığına da odaklanılabilmesi ve şirket kültürünü besleyen davranışların da takip edilebilmesi için temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinliklerden oluşan yetkinlik çatısı kurgulanmış ve performans yönetim sistemine dahil edilmiştir.

Yüksek performansımızın sürdürülebilir olduğu, başarılı performansın ödüllendirildiği, gelişime açık performansın gelişim programıyla geliştirildiği ve performans sonuçlarının diğer insan kaynakları sistemleriyle entegrasyonun sağlandığı bir performans yönetim sistemi uygulamaktadır.

Bunun yanı sıra çalışanlarımızın mevcut rolleri içerisindeki potansiyellerinin değerlendirilip, katma değerlerinin arttırılarak gelişim fırsatları ile desteklendiği potansiyel değerlendirme, yedekleme, rotasyon ve kariyer haritalama çalışmaları yürütülmektedir. 

Yönetici ve üzeri kadrolarda görev yapan çalışanlarımızın kurum değerlerine uygun liderlik anlayışını benimsemeleri için yaklaşık bir yıl süren  “Liderlik Gelişim Programı” uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla yıl içerisinde 360 derece değerlendirmeler yapılmakta olup, değerlendirme geri bildirimlerine göre “Değerlerlendirme ve Gelişim Merkezi” uygulaması ile çalışanlarımız desteklenmektedir.

Trend Ambalaj Akademi bünyesinde Mesleki Gelişim Programları, Teknik Eğitim Okulu ve Simülasyonlar, Yetkinlik Gelişim Programları uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi koçluk ve mentorluk uygulamaları da yapılmakta olup, gönüllü çalışanlarımızdan şirket içi mentor ve koçlar yetiştirilmektedir. 

Elde Tutma Süreci 

Trend Ambalaj’in kuruluşundan bu güne kadar tüm çalışanları tarafından yaşatılan ve paylaşılan güçlü kurum kültürü sayesinde çalışan bağlılığının arttırılarak sürdürülebilir olması elde tutuma sürecimizin en önemli yapı taşlarından birisidir. Ücret ve yan hak paketlerinde dünya, ülke ve sektör trendleri takip edilmekte olup, buna uygun bir ücret politikası uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın katma değer yarattığı davranışlarının ve mesleki çabalarının takdir edilip ödüllendirildiği bir ödüllendirme sistemi  kullanılmaktadır. 

Çalışanlarımızın iş yaşam dengesinin korunduğu çalışma saatleri benimsenmiş olup, verimli çalışma desteklenmektedir. Açık olan kadrolar için iç aday değerlendirme süreci aktif olarak işletilmektedir. Çalışanların gelişimi amacıyla da departmanlar arası rotasyon programı da uygulanmaktadır.

Yeni işe alımlarda ve görev değişikliklerinde işe uyum programı çerçevesinde yapılandırılmış bir işe uyum  ve oryantasyon programı uygulanmaktadır. 

Şirkette ayrımcılık yoktur ve bugüne kadar hiç bir çalışanımızdan bu konuda herhangi bir şikâyet olmamıştır. 

Kişisel Verilerin Korunması

Tüm çalışanların KVKK kapsamında kişisel verileri korunmaktadır.

ETI Temel Şart ve Koşulları 

 İşbu belge, Çalışma saatlerinin fazla olmadığına dair 6 numaralı maddeye uygulanan değişikliklerle, 01 Nisan 2014 tarihinde değiştirilmiştir.

Çalışanlar, özgür iradeleri doğrultusunda seçilir.

Zorla çalıştırılan veya mecbur bırakılarak çalıştırılan işçi veya özgür iradesi dışında hapishane tarafından sağlanan tutuklu işgücü kullanılamaz.

İşveren tarafından, işçilerin herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez ve makul bir ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte serbesttir.

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yapma hakkı tanınır.

Aralarında ayrım yapmadan tüm işçilerin, kendi seçimlerine bağlı olarak işçi bir sendikasına katılma veya kurma ve toplu iş sözleşmesi yapma hakları vardır.

İşveren, işçi sendikalarının faaliyetlerine ve organizasyonel etkinliklerine karşı açık görüşlü bir yaklaşım sergiler.

İşçi temsilcilerine karşı ayrımcılık yapılmaz ve temsilcilik işlev ve görevlerini yerine getirebilmeleri için, işçi temsilcilerinin işyerine giriş izinleri vardır.

Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi hakkının yasayla kısıtlanması durumunda, işveren tarafından bağımsız ve özgür sendika ve toplu iş sözleşmesine yönelik paralel uygulamaların geliştirilmesi kolaylaştırılır ve engellenmez.

Çalışma Şartları güvenli ve sağlıklı olmalıdır

Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için,gereğine uygun tedbirler alınacaktır.

İşçiler düzenli olarak, sağlık ve güvenlik eğitimleri alacaktır ve başlayan veya yeni bir göreve atanan işçiler için işbu eğitimler tekrarlanacaktır.

Kullanıma açık temiz tuvalet imkanı ve içme suyu sağlanacaktır ve eğer söz konusu ise, gıda ambalajı maddelerinin muhafaza edilmesine yönelik sıhhi imkanlar sağlanacaktır.

Şayet barınma imkanı sağlanıyorsa, bu alanın temiz ve güvenli olması ve işçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekil düzenlenmesi sağlanacaktır.

İşbu temel şart ve kuralları dikkate alan şirket, üst düzey bir yönetim temsilcisini sağlık ve güvenlik sorumlusu olarak tayin edecektir.

Çocuk iş gücü kullanılmaz

Hiçbir yeni çocuk işçi, işe alınmayacaktır.

İşbu yazının eklerinde “çocuk” ve “çocuk işgücü” olarak tanımlandığı üzere, çocuk işgücü olarak çalıştırıldığı tespit edilen her bir erkek veya kız çocuğun, çocukluk dönemi bitene kadar, şirket tarafından bu çocukların iyi kalitede eğitim kurumlarına yerleştirilmesi ve bu kurumlardan mezun olmalarına yönelik gerekli politikalar ve programlar geliştirilecek veya mevcut uygulamalar desteklenecektir.

18 yaşının altındaki çocuklar ve gençler, gece uygulanan işlerde çalıştırılmayacak veya tehlikeli şartlar altında çalıştırılmayacaktır.

İşbu prensip ve prosedürler, Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) ilgili standartlarındaki şart ve kurallara uygun olacaktır.

Geçinmeye yetecek seviyede maaş ödemesi yapılır

Standart bir çalışma haftası için ödenecek maaş ve yardımlar, hangisi daha yüksekse ona göre olmak kaydıyla, en az resmi ulusal standartlar veya sanayi alanındaki gösterge niteliğindeki standartlar seviyesinde olmalıdır. Ancak her durumda maaşlar, işçilerin temel ihtiyaçlarını daima karşılayabileceği ve bazı isteğe bağlı ilave harcamalar yapabileceği seviyede olmalıdır.

Tüm işçilere, işe başlamadan önce maaşlarına ilişkin istihdam şartları hakkında ve ödeme aldıkları her bir zaman aralığı için maaşlarının ayrıntılarını içeren yazılı ve kolay anlaşılabilir şekilde bilgi verilecektir.

Disiplin cezası olarak maaş kesintisi uygulanamaz veya ulusal yasa ve kanunlar tarafından şart koşulmadığı sürece, ilgili işçinin açık ve net izni alınmadan, maaşlardan hiçbir kesinti yapılmayacaktır. Tüm disiplin cezaları kaydedilmelidir.

Çalışma saatleri fazla olmamalıdır

Çalışma saatleri, hangisi işçiler için daha fazla boş zaman imkanı sağlıyorsa, ona göre olmak kaydıyla, ulusal yasalara, toplu iş sözleşmesine ve aşağıda madde 6.6’da belirtilen şart ve koşullara mutlaka uygun olmalıdır.

Fazla mesai hariç olmak kaydıyla, çalışma saatleri kontrat yoluyla tanımlanacaktır ve haftalık çalışma saati toplamı, 48 saati aşmayacaktır.*

Tüm fazla mesai çalışmaları, özgür irade ve gönüllük ilkesi çerçevesinde uygulanacaktır. Fazla mesai çalışması, ancak burada belirtilenler dikkate alınarak ve sorumluluk bilinciyle uygulanacaktır: Birey olarak her bir işçinin ve genel olarak toplam işgücünün günde çalıştığı toplam süre, ne sıklıkta fazla mesai yaptıkları ve kaç saat fazla mesai yaptıkları dikkate alınmalıdır. Fazla mesai çalışması, asla gerekli olan düzenli işgücü istihdamına bir alternatif olarak kullanılmamalıdır. Fazla mesai çalışmaları, daima normal rutin ödeme değerinin %125’inden az olmayacak seviyede tavsiye edilen ikramiyeli ödeme ile ücretlendirilecektir.

Aşağıda madde 6.5’te belirtilen özel durumlar dışında, her hangi bir yedi günlük zaman dilimi içerisindeki çalışma saati toplamı, 60 saati aşmayacaktır.

Ancak aşağıda belirtilen şartların sağlandığı özel durumlarda, her hangi bir yedi günlük zaman dilimi içerisindeki çalışma saati toplamı, 60 saati geçebilir:

Ulusal yasalara göre, böyle bir uygulamaya izin verilmesi;

İşgücünün önemli bir bölümünü temsil eden işçi sendikasıyla, özgür irade doğrultusunda yapılan toplu iş sözleşmesine göre, böyle bir uygulamaya izin verilmesi;

İşçilerin sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik, gerekli tüm tedbirlerin alınması;

İşverenin, bu tip bir uygulamanın beklenmedik üretim artışları, kazalar veya acil durumlar nedeniyle gerekli olduğunu ispat etmesi şartıyla, bu tip bir istisnai fazla mesai uygulaması yapılabilir.

İşçilere, her bir yedi günlük zaman dilimi içerisinde en az bir gün veya eğer ilgili ulusal yasada izin veriliyorsa, her bir 14 günlük zaman diliminde iki gün tatil yapma imkanı verilecektir.

Uluslararası standartlar, çalışma saati azaldığı için her hangi bir maaş düşüşü uygulamadan, mümkün olduğu kadar, normal toplam haftalık çalışma saati sayısını, kademeli olarak 40 saate düşürülmesini tavsiye etmektedir.

Hiçbir ayrımcılık uygulanmaz

İşe alma işlemlerinde, ödemelerde, sağlanan eğitim hizmetlerine katılımda, terfi uygulamalarında, işten çıkarma veya emekliye ayırma işlemlerinde, ırk, milliyet, sosyal sınıf, din, yaş, engellilik durumu, cinsiyet, medeni durum, cinsel tercih, sendika üyeliği veya siyasi ilişkileri nedeniyle, hiç kimseye ayrımcılık uygulanmaz.

Düzenli istihdam sağlanırü

Yapılan iş, mümkün mertebe her açıdan ulusal yasa ve uygulama pratiğiyle oluşturulan geçerli istihdam ilişkisi temelinde yerine getirilir.

İşveren, düzenli iş istihdamı ilişkisinden kaynaklanan, çalışanlarına karşı çalışma veya sosyal güvenlik yasaları ve yönetmelikleri kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğu vardır ve ne sadece kontratlı işgücü kullanımı veya müteahhit bir firmadan temin edilen işgücü kullanımı veya evden çalışma düzenlemeleri yoluyla veya aslında beceri geliştirmeye veya düzenli istihdam sağlamaya yönelik gerçek bir niyetin bulunmadığı çıraklık eğitimi sağlama uygulaması yoluyla, ne de süre kısıtlamalı istihdam kontratlarını aşırı kullanarak, işveren bu yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğundan kurtulamaz.

Çok yıpratıcı veya insanlık dışı hiçbir uygulamaya müsaade edilmez

Fiziksel şiddet veya disiplin cezası uygulaması, fiziksel şiddet uygulama tehdidi, cinsel istismar veya taciz edici diğer davranışlar veya sözlü sataşma veya diğer her hangi bir şekilde gözdağı verme veya korkutma, kesinlikle yasaktır.

İşbu şart ve koşullar kapsamında belirtilen hükümler, kesinlikle azami değil, asgari şartlardır ve asla, şirketlerin bu standartların üzerine çıkmasının önünde bir engel teşkil etmek amacıyla kullanılmamalıdır. İşbu şart ve koşulları uygulayan şirketlerden, ulusal yasalara ve yürürlükteki diğer kanunlara uymaları beklenir ve ayrıca, aynı konuya ilişkin hem yasa hükümleri, hem de işbu temel şart ve koşullar bildirimde hükümler bulunması durumunda, işçi hakları açısından daha koruyucu olanını tercih etmesi beklenir.

Not: ETG Temel Şart ve Koşullarının ve Uygulama Prensiplerinin tercümelerinin, mümkün olduğunca en eksiksiz ve doğru şekilde hazırlanmasının sağlanması için, gereken tüm çaba ve gayreti gösterdik. Ancak, lütfen her durumda İngilizce lisanındaki belgelerin resmi versiyon olarak dikkate alınacağını, işbu vesileyle hatırlatmak isteriz.

ARAZİ HAKLARI POLİTİKASI

Trend Ambalaj olarak aşağıdaki belirtilen maddelere ayrılmış politika kapsamlarını beyan ederek, yerli halklar dahil olmak üzere toplumların arazi hakları, su kaynakları hakları ve Ormansızlaştırma haklarının korunmasını ve desteklenmesini sağlayacaktır.

Arazi Kullanımı Politikamız:

Arazi değişikliklerinde, ulusal/yerel yasalar zorunlu kılmasa dahi topluluklardan, bunları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak izin alacağını ve bu konuya özen göstereceğini beyan etmektedir.

İş ahlakı ilkelerinde toplulukları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak izin alınmasına ve haksız yere toprak işgal edilmemesini beyan etmektedir.

Tesisin kaplama alanının değişmesi veya bu alan ek yapılması nedeniyle topluluklardan bunları bilgilendirerek önceden ve serbest iradeye tabi olarak izin alma eyleminde bulunacağını beyan etmektedir.

Arazi sahipliğini/arazi haklarını tespit etmek için bir değerlendirme yapar ve hakların korunmasını beyan etmektedir.

Bireyin, halkın ve toplulukların toprak haklarını koruyor ve mülk ve araziler üzerindeki hak ve sahipliklerine saygı duyuyoruz. Mülkleri veya arazileri ile ilgili olarak, bunların kullanımı ve devredilmeleri de dâhil olmak üzere tüm müzakereler ücretsiz, önceden bilgi verilen onaylama, sözleşmenin şeffaflığı ve ifşa etmeye dair ilkelere uygunluğunu gözetiyoruz.

Hak sahiplerinin sorunlarını dinleme ve değerlendirmek için kendi içerinde bir sorumlu atamış (Çevre Koruma Sistem Yöneticisi / olmadığı durumlarda Resmi Süreçler Sorumlusu/olmadığı durumlarda Atık Yönetim Sorumlusu) olup değerlendiren sorunlar için çözme mekanizması oluşturacağını beyan etmektedir.

Arazi ve tesis değişikliği dahil olmak üzere arazi sahibi olma aşamalarında ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan etmektedir.

Su Kaynakları Hakları Politikamız:

Su çevresi üzerinde zararlı etki yaratmamak için, işletmemizde ki su kaynakların doğru kullanıldığını beyan

etmektedir.

Gelecek nesillerin güvenli su tüketimi için, mevcut kalmasını sağladığımızı beyan etmekteyiz.

Atık su giderlerine, su kaynaklarına zarar verici (kimyasal madde, katı atıklar vb.) hiçbir etken ile müdahalede bulunulmadığını beyan etmektedir.

Ormansızlaştırma Hakları Politikamız:

Ormanda yaşayanların, yerli halkların, küçük toprak sahiplerinin, gecekonducuların, göçebelerin ve azınlık gruplarının hakları, kaynakları, arazileri ve bölgelerine ilişkin etki değerlendirmesini yapmayı beyan etmektedir.

Orman koruma gerekliliği olarak ormansızlaştırma alanlarından temin edilen malzemelerin tedariğinden kaçınmayı sürdürülebilir kaynaklardan temin edilen ürünler üretmeyi beyan etmektedir.

Arazi ve tesis değişikliği dahil olmak üzere arazi sahibi olma aşamalarında ormansızlaştırmaya ve yüksek karbon salınımına olumsuz etki edecek faaliyetlerden kaçınmayı beyan etmektedir.

Uygulamakta olduğumuz FSC-COC sistemine göre, yasadışı ağaç kesimi, yasadışı ağaç veya orman ürünlerini ticaretine karşı doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmadığını beyan etmektedir.

Ormancılık faaliyetleri sırasında bölgesel kurallara ve insan haklarına uygun olarak hareket edeceğini beyan etmektedir.

Ormancılık faaliyetleri sırasında, çevre koruma değerlerinin tahribatına doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmayacağını beyan etmektedir.

Ormanların orman dışı kullanımı veya plantasyonuna, ormancılık faaliyetleri sırasında genetiği değiştirilmiş organizmaları piyasaya sürmeye doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmayacağına beyan etmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

Trend Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. bir ambalaj üreticisi olarak aşağıdaki ilkeleri sosyal sorumluluk politikası olarak benimsemiştir.

Zorunlu İş Gücü: Şirketimizde hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapılamaz.

Çocuk İşçiliği: Hiçbir şekilde şirketimizde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer, kursiyer gibi zorunlu haller dışında yasaların belirlediği minimum yaş baz alınır.

Ayrımcılık: işyerinde hiç kimseye cinsiyeti, yaşı, kökeni, rengi, dini inanışı gibi niteliklerden dolayı ayrımcılık yapılamaz.

Maaşlar ve Haklar: Her bir çalışanımız işini ücret karşılığı yapar. Ücret olarak, yasaların belirlediği asgari ücretin altında bir ücret hiçbir çalışanımıza ödenemez. Bütün çalışanlara hak ettiği ücret, bordro ibraz edilmek üzere bütün yasal hakları ile birlikte ödenir.

Çalışma Saatleri ve Fazla Mesai Çalışması: Bütün işletmelerimizde çalışma saatleri duyuru panolarında ilan edilmiştir. Haftalık çalışma saatleri konusunda yerel ülke kanunlarına uyulur. Mesai hallerinde yasaların belirlediği maksimum çalışma saatlerine rivayet edilir. Bütün fazla mesailerde gönüllülük prensibi geçerlidir. Fazla mesai dökümanlar ile belgelenir. Fazla mesai ücretinde yasaların belirlediği oranlar veri olarak alınır.

Cezalar: İşyerinde hiçbir çalışan yaptığı iş hatasından dolayı cezalandırılamaz, hakları bu nedenle kesintiye uğramaz.

Rüşvet ve Kayırma: İşe alım, satın alma ve satış faaliyetleri terfi, yetki değişikliği, yıllık izin kullanma, mazeret izinleri gibi durumlarda din, dil, mezhep, cinsiyet, akrabalık gibi tarafsız karar verme zorunluluğunu etkileyebilecek her türlü gerekçeden arındırılmış bir işe alım ve terfi süreci ile birlikte, adil bir çalışma yaşamı sunmayı garanti eder.

Taciz, Kötü Muamele ve Suistimalin Önlenmesi:  Hiçbir çalışana, taciz, kötü muamele ve su istimal uygulanamaz. Çalışan her bireyin bir değeri ve saygınlığı vardır. Her çalışandan da bu ilkeye uyulması beklenir. İşyerimizde uluslararası sözleşmeler ile belirlenmiş insan haklarına, anayasa ve yasa ile birlikte toplumsal ahlaki değerlere uyulur.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası ,Trend Ambalaj San.ve Tic.Ltd.Şti.’in rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yaklaşımlarının ortaya konulması amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika; Şirket Yönetim Kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere her seviyede görev yapan Şirket yöneticileri ve çalışanları ile Şirket’in mal ve hizmet aldığı ve sattığı firmaları ve çalışanlarını, tedarikçiler, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Şirket adına görev yapan tüm kişi ve kuruluşları kapsamaktadır.

Şirket, faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzlukla ilgili yasal düzenlemelere uyar. Şirket, rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket eder ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt eder.

İşbu Politika kapsamında;

Rüşvet: Kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

Nakit ödemeler,

Siyasi ya da diğer bağışlar,

Komisyon, hediye, ağırlama

Sosyal haklar vb.

sayılabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan görev veya yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ve Yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında, kişinin kendisine, ailesine, yakınlarına ve/veya işaret ettiği diğer üçüncü kişilere yapılan; nakit ödemeler, siyasi ya da diğer bağışlar, komisyon, sosyal haklar, hediye, ağırlama, işe alım imtiyazları veya diğer menfaatler sayılabilir.

Şirket çalışanları;

Görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.

Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.

Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.

Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkati gösterir.

İş Ortakları’nın, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur.

Politika’nın uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu’nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu:

Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla gerekli kontrol mekanizmaları oluşturur ve geliştirir.

Politika’ya aykırı davranışların bildirilmesi için iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.

Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında gerekli gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.

Politika’ya uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinden sorumludur.

Bu Politikaya ilişkin ihlallerle karşılaşan tüm paydaşlarımız ihlalleri Trend Ambalaj Etik Bildirim kanalına raporlamalıdır. Trend Ambalaj Etik Bildirim kanalına etik.bildirim@trendpack.com.tr e-mail adresinden veya (212) 886 21 71 no'lu telefon numarasından 145 dahili no tuşlanarak ulaşılabilir. Tüm bildirimler gizli tutulur. Bildirimlerin inceleme, soruşturma ve raporlama sürecinde gizlilik kuralları gözetilir. Yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde olayın mahiyetine göre gerekli yaptırımlar uygulanır. Bu Politika’ya ilişkin ihlalleri raporlamaktan imtina edenler hakkında iş sözleşmesinin feshi de dâhil olmak üzere disiplin cezaları uygulanabilir.